מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון מועדון הלקוחות
תקנון מועדון לקוחות עונות ג'אמפ הצטרפות וחברות במועדון

1.  ההצטרפות למועדון הלקוחות של עונות וג'אמפ (להלן : "המועדון") תתאפשר לכל המעונינת בכך, והמועדון לא ידחה את בקשת ההצטרפות אלא מטעמים סבירים.

2.  דמי הצטרפות ודמי חידוש:

                     א. הצטרפות – ללא עלות, בכפוף לאמור בתקנון  זה.

                     ב. "דמי חידוש" – תשלום למועדון בסכום של 39.90 ש"ח אשר יקנו לחברה במועדון, מתום שנת החברות הראשונה ואילך, חברות למשך שנה אחת נוספת,

                          בכפוף לאמור בתקנון  זה.

                     ג.  סכומי דמי ההצטרפות ודמי החידוש נתונים לעדכון על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת.

                     ד.  דמי ההצטרפות ודמי החידוש לא יוחזרו על ידי המועדון גם במקרים בהם תבוטל החברות ביוזמת המועדון או ביוזמת החברה לפני תום תקופת החברות.

3.  ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי טופס הצטרפות (המצורף כנספח א' לתקנון זה), מסירתו לרשת, ותשלום דמי ההצטרפות.

4.  ההצטרפות למועדון הלקוחות ומסירת פרטי ההתקשרות של הלקוחה, מהווים הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים מחברת עונות וג'אמפ אלא אם הלקוחה ציינה      במפורש ובכתב כי אינה מעוניינת בקבלת חומרים פרסומיים.

5.  החברות במועדון והזכאות להטבות הניתנות לחברות תהיה מרגע ההצטרפות.

6.  החברה תעדכן את המועדון לגבי שינוי בפרטיה, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעה לגבי מבצעים והטבות. המועדון לא יהיה אחראי לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החברה במועד או מכל סיבה אחרת.השימוש בכרטיס המועדון


7.  כרטיס המועדון ניתן לחברה באופן אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחרות או באמצעות אחרות.

8.  השימוש בכרטיס מותנה בהצגת הכרטיס במעמד הקניה בצרוף תעודת זהות או רשיון נהיגה (להלן: "תעודה מזהה") של המציגה אותו. במקרה חריג של אובדן או        גניבת הכרטיס, יתאפשר שימוש על ידי הצגת תעודה מזהה בלבד של בעלת       הכרטיס בכפוף לשיקול דעת נציגי החנות.

9.  בכרטיס המועדון ניתן יהיה לעשות שימוש בסניפי הרשת.


צבירת ומימוש נקודות והטבות נוספות לחברות המועדון


10.  כל חברת מועדון תזוכה בנקודות זכות, בגין רכישותיה בחנויות הרשת. נקודות יקבלו ערכים שקליים, בשווי של 10% מערך הקניה.

11.   קניות שיתבצעו בזיכויים של הרשת בגין החזרת מוצרים לא יזכו בצבירת נקודות.

12.   צבירת ומימוש הנקודות מותנית בהעברת כרטיס המועדון וזיהוי מציגת הכרטיס.

13.   הנקודות מאפשרות רכישה בחנויות הרשת.

14.   שווי נקודה אחת למימוש הינו 1 ש"ח.

15.   מימוש הנקודות יתאפשר החל מהרכישה הבאה ולא ברכישה בה נוצרו.

16.   מימוש הנקודות לא יתאפשר בשילוב תוספת של תשלום כספי ונדרש שכל סכום הרכישה ישולם כולו אך ורק בנקודות.

17.   חברות שחברותן תופסק או שלא תחדשנה את החברות במועדון, יהיה באפשרותן לממש את הנקודות במשך 3 חודשים מיום תום תקופת החברות. נקודות כאמור בסעיף זה שלא ינוצלו, יוקפאו וישמרו לזכות החברות עד לחידוש חברותן.

18.   המועדון שומר לעצמו את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן בהם תתאפשרנה צבירה או מימוש של נקודות.

19.  חברות המועדון תהננה מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, הגעת קולקציות חדשות ומבצעים אחרים, לפי שיקול הדעת הבלעדי של הרשת.


חברות במועדון קיים/ קודם


20.  בעלות כרטיס מועדון קודם של הרשת תהיינה זכאיות להחליפו ולקבל במקומו וללא תשלום דמי הצטרפות, כרטיס מועדון חדש אשר יהיה תקף עד תום תקופת החברות של הכרטיס המוחלף. באותו מועד יהיה עליהן לשלם דמי חידוש. חברת מועדון המצטרפת למועדון הלקוחות החדש תוותר על חברותה וזכויותיה במועדון הישן בעת הצטרפותה למועדון הלקוחות החדש.


ביטול חברות


21. המועדון יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את החברות בו לכל חברה, ובפרט למי שתימצא בהליכים משפטיים עם המועדון או עם עונות מודל בע"מ/ ניו גאמפנו ריטייל בע"מ. (להלן: "הרשת"), ולמי שאמצעי התשלום שמסרה לא כובדו על ידי בנקים, חברות אשראי וכיוצא באלה.כללי


22.   תקנון זה יחול על כל חברי המועדון מחזיקי כרטיס המועדון.

23.  המועדון יוכל להודיע בכל דרך שימצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יפגעו זכויות שהוקנו לחברות עד לזמן ההודעה.

במקרה זה יהיה באפשרות החברות לממש את ה"נקודות" שנצברו לזכותן במשך שלושה חודשים מיום הפסקת פעילות המועדון.

24. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה

זכויות שנצברו בידי החברות עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הרשת.

25. מטעמי נוחות בלבד, ובשל אופי מוצרי הרשת, כתוב תקנון זה בלשון נקבה. כל שנכתב בלשון נקבה יש לראות כנכון גם לגבי גברים.