מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון הפעילות (מאי 2024)

 

1.     כללי

א.        בין התאריכים 26.05.24   ל 31.05.24  תערוכנה  עונות מודל  בע"מ, ח.פ. 510894546    וניו גאמפנו ריטייל בע"מ ח.פ. 515087229 ( להלן " החברות " ) מרח' דרך בן צבי 84 תל אביב , מבצע שיווק וקידום מכירות ללקוחות של JUMP&ONOT כאשר המבצע יערך כמפורט בתקנון זה.

 

הוראות כלליות

2.הגדרות
למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

א.        "הוראות הפעילות" - ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.

ב.      "משתתף בפעילות" - משתתף בפעילות הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 4 שלהלן. 

ג.      "הפרסום" - ביום 26.05.24 תתפרסם מודעה בעמוד ה-Facebook של ג'אמפ ועונות ובו תהיה הכרזה על הפעילות.

ה.        "הפעילות"עוקבות בעמ7וד האינסטגרם והפייסבוק יתבקשו לספר מיהי החברה עם הלוקים הלוהטים ומה הייתה לוקחת לה מהארון ולמה.הסיפור הכי מרגש/מצחיק כתגובה לפוסט הפעילות באינסטגרם/בפייסבוק והתגובה הכי מרגשת/ מצחיקה, תזכה את בעל התגובה בתו של 300 ₪ לרכישה ברשת .

כל עוקבת זכאית להשתתף בפעילות פעם אחת ועם תגובה אחת   .

בימים 26-31.05.24 .

ו.          "הפרס"- תו 300 ₪ לרכישה ברשת ג'אמפ ועונות.  

ז.          "זוכה בפרס" - משתתף חוקי במבצע, כהגדרתו בסעיף 4 להלן, שהגיב עם התגובה הכי מצחיקה או מרגשת , לדעת צוות השיווק.

ח.         "מוקד המבצע" - מוקד המבצע שבו ימצא התקנון ושאליו ניתן להתקשר לברורים ושאלות בטלפון 0543366063 ואשר מענו במשרדי החברה ברח' דרך בן צבי 84 תל אביב, כאשר שעות פעילות עורך ההגרלה הן בימים א'-ה' בין השעות 09:30-17:00.

 

3. תקופת הפעילות

הפעילות, אשר הפרסום הראשון עליו יהיה בעמוד ה-Facebook של ג'אמפ ועונות   יערך החל מיום 26.05.24 (משעה 09:00ואילך) וכלה ביום 31.05.24(עד לשעה 21:00).

 

4. התנאים להשתתפות בפעילות ולזכייה בפרס:

א.       ההשתתפות בפעילות מותרת לאזרחי מדינת ישראל ו/או מי שהינו תושב קבע ו/או תושב ארעי ו/או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, כמשמעותם בחוק הכניסה לישראל התשי"ב - 1952, לרבות תושבי השטחים, ולרבות בעלי דרכון דיפלומטי ו/או בעלי דרכון שירות, כמשמעותם בצו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ"ח – 1988, ולאלה בלבד. 

                

5.

א.    בסיום הפעילות, ייבחרו, לבד מהזוכה ב"פרס ", שלושה זוכי "מילואים", שידורגו על-פי סדר קדימויות לצורך קבלת הפרס הראשון. במקרה בו ייפסל הזוכה בפעילות בשל אי-עמידה בכללים המפורטים בתקנון זה, תעבור זכותו לבא אחריו ברשימת זוכי המילואים.

ב.     צוות השיווק ינסה ליצור קשר עם הזוכה בפרס, באמצעות התקשרות לפרטים שהותיר בעמוד הפייסבוק/ האינסטגרם . ואולם, במידה ולא ייווצר עמו קשר תוך 36 שעות ממועד עריכת בחירת הזוכה ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בפעילות כאמור בסעיף 4 לעיל, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורכת הפעילות .

ג.      נפסל הזוכה בפרס הראשון כאמור בסעיף קטן זה יחולו ההוראות הבאות: במידה ומועמד לזכייה בפרס הראשון לא אותר ו/או נפסל ו/או בוטלה זכות השתתפותו בפעילות, ינסה מוקד המבצע ליצור קשר עם הראשון ברשימת זוכי המילואים. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם יפסל הזוכה והמשתתף השני וכן הלאה עד לקבלת זוכה אחר בפרס.

 ד. הפרס יימסר לזוכה בהודעת סמס במועד אשר לא יאוחר מאשר ה- 07.06.24

 ולאחר שזוהה כדין המתבקש, ע"י מנהלת השיווק או מנהלת שירות הלקוחות.

ה.     הניסיונות ליצור קשר עם הזוכה יעשו בשעות בהן יפעל מוקד המבצע. מוקד המבצע ישלח לזוכים הודעה בדבר זכייתם באמצעות סמס או בוואטצאפ. כן, מוקד המבצע ינסה ליצור קשר עם הזוכה לא פחות משלוש פעמים. תוצאות הפעילות יפורסמו בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם. הוראה זו תחול  בהתאמה גם אם יפסל הזוכה החלופי וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס.

בסעיף זה, "יצירת קשר":

קיום שיחה בפועל עם הזוכה בפעילות. עוזר עורך המבצע לא ישאיר לזוכה הודעה בדבר בחירתו כזוכה ולא יציג כל שאלה אלא לזוכה עצמו.

ו.      לאחר שייווצר קשר עם הזוכה, יזכה המשתתף בפרס על פי האמור בתקנון זה לעיל. הזוכה יקבל הודעה מיידית על זכייתו.  

ז.      פרסום פרטי הזוכה ב"פרס היומי" כאמור הינו תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.

 

8. אחריות: 

א.       התקנון יימצא במשרדי ההנהלה של ג'אמפ ועונות ויפורסם בתגובה הראשונה לפוסט הפעילות בפייסבוק/באינסטגרם.

ב.       למען הסר ספק, לאף משתתף כלשהו בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט צוות השיווק או  מי מטעמם עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למי מהם עקב פעולות כאמור.

ג.        עורך הפעילות שומר לעצמו את הזכות לשנות את זמני משחק המבצע ו/או אופי הפעילות ו/או קושי הפעילות ו/או כל שינוי אחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.    

 

9.  שונות

א.      כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.

ב.     עורכת הפעילות תהיה רשאית להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הפעילות, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס ובלבד שיעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.

ג.      זוכת הפעילות  תפורסם בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם.

ד.     ע"י השתתפות בפעילות זו, מאשר הזוכה לפרסם את תמונתו בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם של עורכת הפעילות .

תוצאות הפעילות יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

ה.      אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא.

ו.      בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

ז.      למען הסר ספק יובהר, כי עורך המבצע יחויב אך ורק ע"פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.        

ח.     ההשתתפות בפעילות אסורה על עורך הפעילות ועובדיו כולל עוזר לעורך הפעילות, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהן ובני משפחותיהם.

בסעיף זה, "בן משפחה": בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.